일정

일정2019-10-15T09:07:16+00:00

Schedule

2022

2023

2024
1월
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2월
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3월
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
4월
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
5월
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6월
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
7월
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
8월
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9월
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
10월
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11월
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12월
SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
토요일 1월 7
8:00 am일 - 6:00 pm 연구실 신년회
토요일 1월 21
All of the day 설연휴
일요일 1월 22
All of the day 설연휴
월요일 1월 23
All of the day 설연휴
금요일 2월 17
All of the day 겨울MT
토요일 2월 18
All of the day 겨울MT
일요일 2월 19
All of the day 겨울MT
월요일 2월 27
All of the day 2023-1학기 개강
수요일 3월 29
All of the day 학과 MT
목요일 3월 30
All of the day 학과 MT
금요일 3월 31
All of the day IoT 보안 워크샵
일요일 4월 2
8:00 am일 - 6:00 pm 개교기념일
수요일 4월 5
All of the day 블록체인 밋업
월요일 4월 17
All of the day 2023-1학기 중간고사
화요일 4월 18
All of the day 2023-1학기 중간고사
수요일 4월 19
All of the day 2023-1학기 중간고사
목요일 4월 20
All of the day 2023-1학기 중간고사
금요일 4월 21
All of the day 2023-1학기 중간고사
금요일 5월 19
All of the day ICINT 2023
토요일 5월 20
All of the day COSIT 2023
All of the day ICINT 2023
일요일 5월 21
All of the day COSIT 2023
All of the day ICINT 2023
일요일 6월 18
All of the day 한국정보과학회 KCC 2023
월요일 6월 19
All of the day 한국정보과학회 KCC 2023
화요일 6월 20
All of the day 한국정보과학회 KCC 2023
금요일 6월 23
All of the day ICCCI 2023
토요일 6월 24
All of the day ICCCI 2023
일요일 6월 25
All of the day ICCCI 2023
금요일 8월 4
All of the day ICCCM 2023
토요일 8월 5
All of the day ICCCM 2023
일요일 8월 6
All of the day ICCCM 2023
토요일 8월 19
All of the day 교수님 퇴임식
금요일 9월 8
토요일 9월 9
목요일 10월 12
금요일 10월 13
목요일 11월 2
금요일 11월 3
토요일 11월 4
토요일 11월 18
토요일 12월 2
월요일 12월 4
All of the day 2023-2학기 기말고사
화요일 12월 5
All of the day 2023-2학기 기말고사
수요일 12월 6
All of the day 2023-2학기 기말고사
목요일 12월 7
All of the day 2023-2학기 기말고사
금요일 12월 8
All of the day 2023-2학기 기말고사
월요일 12월 18
All of the day CSA 2023
화요일 12월 19
All of the day CSA 2023
수요일 12월 20
All of the day CSA 2023
월요일 12월 25
All of the day 성탄절